Friday, April 30, 2010

திருப்புகழ் : கணபதி ஸ்துதி


திருப்புகழ் : கணபதி  ஸ்துதி 
--அருணகிரி நாதர்.

தந்தன தனதன தந்தன தனதன
     தந்தன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கைத்தல நிறைகனி யப்பமொ டவல்பொரி
     கப்பிய கரிமுக ...... னடிபேணிக்

கற்றிடு மடியவர் புத்தியி லுறைபவ
     கற்பக மெனவினை ...... கடிதேகும்

மத்தமு மதியமும் வைத்திடு மரன்மகன்
     மற்பொரு திரள்புய ...... மதயானை

மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை
     மட்டவிழ் மலர்கொடு ...... பணிவேனே

முத்தமி ழடைவினை முற்படு கிரிதனில்
     முற்பட எழுதிய ...... முதல்வோனே

முப்புர மெரிசெய்த அச்சிவ னுறைரதம்
     அச்சது பொடிசெய்த ...... அதிதீரா

அத்துய ரதுகொடு சுப்பிர மணிபடும்
     அப்புன மதனிடை ...... இபமாகி

அக்குற மகளுட னச்சிறு முருகனை
     அக்கண மணமருள் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கைத்தலம் நிறைகனி அப்ப மொடு அவல் பொரி கப்பிய கரிமுகன் அடிபேணி ... கரதலத்தில் நிறைந்துள்ள பழம், அப்பம், அவல், பொரி (இவைகளை) வாரி உண்ணும் யானை முகக் கடவுளின் திருவடிகளை விரும்பி,

கற்றிடும் அடியவர் புத்தியில் உறைபவ கற்பகம் எனவினை கடிதேகும் ... அறிவு நூல்களைக் கற்கும் அடியவர்களுடைய மனதில் நீங்காது வாழ்பவனே, நினைத்தவற்றை அளிக்கும் கற்பக விருட்சமே, என்று உன்னைத் துதி செய்தால் வினைகள் யாவும் விரைவில் ஓடிப் போய்விடும்.

மத்தமும் மதியமும் வைத்திடும் அரன்மகன் மற்பொரு திரள்புய மதயானை ... ஊமத்த மலரும், (பிறைச்) சந்திரனும் சடையில் தரித்த சிவபெருமானுடைய மகனும், மற்போருக்குத் தக்க திரண்ட தோள்களையுடையவனும், மத யானையை ஒத்தவனும்,

மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை மட்டு அவிழ் மலர்கொ (ண்) டு பணிவேனே ... மத்தளம் போன்ற பெருவயிறு உடையவனும், உத்தமியாகிய பார்வதியின் மகனும் ஆகிய கணபதியைத் தேன் துளிர்க்கும் புது மலர்களைக் கொண்டு நான் வணங்குவேன்.

முத்தமிழ் அடைவினை முற்படு கிரிதனில் முற்பட எழுதிய முதல்வோனே ... இயல், இசை, நாடகம் என்னும் முத்தமிழ் நூல் முறைமையை, மலைகளுள் முற்பட்டதான மேரு மலையில் முதல் முதலில் எழுதிய முதன்மையானவனே,

முப்புரம் எரி செய்த அச்சிவன் உறை ரதம் அச்சு அது பொடிசெய்த அதிதீரா ... (அசுரர்களின்) திரி புரங்களையும் எரித்த அந்தச் சிவ பெருமான் எழுந்தருளிய ரதத்தின் சக்கர அச்சை ஒடித்துத் தூளாக்கிய மிகுந்த தீரனே*,

அத்துயர் அது கொ (ண்) டு சுப்பிரமணி படும் அப்புனம் அதனிடை இபமாகி ... (வள்ளி மீது கொண்ட காதலாகிய) அந்தத் துயரத்தோடு (உன் தம்பியாகிய) சுப்பிரமணியன் நடந்த அந்தத் தினைப் புனத்திடையில் யானையாகத் தோன்றி,

அக்குற மகளுடன் அச்சிறு முருகனை அக்கணம் மணம் அருள் பெருமாளே. ... அந்தக் குற மகளாகிய வள்ளியுடன் அந்தச் சிறிய முருக வேளை அத்தருணத்திலேயே மணம் புரியுமாறு திருவருள் பாலித்த பெருமாளே. * திரிபுரத்தின்மேல் படையெடுக்கத் தொடங்குகையில் சிவபெருமான் விநாயகரைப் பூஜிக்க மறந்தார். ஆதலால் சிவபெருமான் ஏறி வந்த தேரின் அச்சு முறியும்படி விநாயகர் செய்தார் என்பது சிவபுராணம். 


Song 1 - kaiththala niRaikani (VinAyagar thuthi)

kaiththala niRaikani appamodu avalpori
     kappiya karimugan ...... adipENi

katridum adiyavar buddhiyil uRaibava
     kaRpagam enavinai ...... kadidhEgum

maththamum madhiyamum vaiththidum aranmagan
     maRporu thiraLbuya ...... madhayAnai

maththaLa vayiRanai uththami pudhalvanai
     mattavizh malarkodu ...... paNivEnE

muththamizh adaivinai muRpadu girithanil
     muRpada ezhudhiya ...... mudhalvOnE

muppuram eriseydha acchivan uRairatham
     acchadhu podiseydha ...... athidheerA

aththuyar adhukodu subbira maNipadum
     appunam adhanidai ...... ibamAgi

akkuRa magaLudan acchiRu muruganai
     akkaNam maNamaruL ...... perumALE.

......... Meaning .........

kaiththala niRaikani: A handfull of fruits,

appamodu avalpori: appam (a sweet dish made of rice-flour and brown sugar), puffed rice and fried rice

kappiya karimugan: these dishes are devoured by the elephant-headed God, GanEshA;

adi pENi: (That GanEshA's) feet will always be worshipped in their mind;

katridum adiyavar: (if they say) "for us the learners and Your devotees,

buddhiyil uRaibava kaRpagam: You reside in our intellect, Oh Giver, like the wish-yielding KaRpaga Tree (in the Heavens)"

enavinai kadidhEgum: then, their karmas will flee.

maththamum madhiyamum vaiththidum aranmagan: He is the Son of SivA, who is adorned with Umaththam flower and the crescent moon;

maRporu thiraL buya madhayAnai: His shoulders are broad like those of a fierce elephant ready for a wrestling bout;

maththaLa vayiRanai: His pot-belly is like a maththaLam (big drum);

uththami pudhalvanai: and He is the Son of virtuous PArvathi.

mattavizh malar kodu paNivEnE: I shall worship Him with fragrance-dripping flowers.

muththamizh adaivinai: The entire Tamil language, with three branches, (literature, music and drama)

muRpadu girithanil muRpada ezhuthiya muthalvOnE: was written by You, the Prime worshipful One, at the foremost hill (of Meru)!

muppuram eriseydha: The one, who burnt down the Thiripuram,

acchivan uRairatham acchadhu: Lord SivA, his chariot's axle

podiseydha athidheerA: was smashed to pieces by You, Great Warrior!*

aththuyar adhukodu subbira maNi: Being tormented by love for VaLLi, Your younger brother Subramaniam

padum appunam adhanidai ibamAgi: was roaming in a millet-field where You appeared as an elephant;

akkuRa magaLudan acchiRu muruganai: that KuRava girl VaLLi and Your younger brother Murugan

akkaNam maNamaruL perumALE.: got married by You that very moment, Oh Great One! 


* When SivA started off on His chariot to invade Thiripuram, He failed to take the clearance of GanEshA, who is the Remover of all obstacles. The chariot's axle broke into pieces. Later, SivA sought the permission of GanEshA formally, and so succeeded in burning away Thiripuram.நன்றி: ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்.

Saturday, April 10, 2010

தமிழை வளர்ப்பதாய் மாநாடு கூட்டிடுவாரோ?

தமிழை வளர்ப்பதாய் மாநாடு கூட்டிடுவாரோ?


மதுரை மீனாட்சி கோயில்

தமிழை வளர்ப்பதாய் மாநாடு கூட்டிடுவாரோ கம்பனின் இராமனை வெறுப்பவர் தமிழ் வளர்ப்பவரோ ஔவையின் முருகனை மறுப்பவர் தமிழர் தானோ ... தமிழின் கொள்கைக்கு பகைவர் தமிழ் வளர்ப்பதேனோ - இவர் தமிழ் விற்றே தன் குலம் செழிப்பர் இதை உணர்வார் யாரோ ... ரத்தங்கள் சிந்தி கட்டினன் தமிழன் சில சொற்களை சிந்தியே தகர்த்திட பார்க்கின்றார்.......

அலைபாயுதே கண்ணா என் மனம்..

குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா..

ஜனனீ ஜனனீ ஜகம் நீ அகம் நீ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ஷிவ ஷக்த்யாயுக்தோ யதி பவதி
ஷக்தப்ரபவிதும்...ம்...ம்...
ந சே தேவம் தேவோ ந கலொ குஷலஹஸ்பந்தி துமபீ...ஆ....

அத:ஸ் த்வாம் ஆராத்யாம் ஹரிஹர விரிஞ்சாதி ??
ப்ரணதும் ஸ்தோதும் கதம க்ருத புண்ய: ப்ரபவதீ ஆஅ.....

ஜனனீ ஜனனீ
ஜகம் நீ அகம் நீ
ஜகத் காரணி நீ
பரிபூரணி நீ
ஜகத் கா...ரணி நீ...
பரிபூரணி நீ...
ஜனனீ ஜனனீ...ஜனனீ ஜனனீ
..
ஒரு மான் மழுவும் சிறு கூன் பிறையும் சடைவார்குழலும் இடை வாஹனமும்
கொண்ட நாயகனின் குளிர் தேஹத்திலே
நின்ற நாயகியே இட பாகத்திலே

ஜகன்மோகினி நீ
சிம்ஹவாஹினி நீ
ஜகன்மோஹினி நீ
சிம்ஹவாஹினி நீ
ஜனனீ ஜனனீ ஜகம் நீ அகம் நீ
ஜகத் காரணி நீ பரிபூரணி நீ
..
சதுர் வேதங்களும்
பஞ்ச பூதங்களும்
ஷண் மார்க்கங்களும்
சப்த தீர்த்தங்களும்
ஷண் மார்க்கங்களும்
சப்த தீர்த்தங்களும்
அஷ்ட யோகங்களும்
நவ யாகங்களும்
தொழும் பூங்கழலே
மலைமாமகளே
அலைமாமகள் நீ
கலைமாமகள் நீ
அலைமாமகள் நீ
கலைமாமகள் நீ
..
ஜனனீ ஜனனீ ஜகம் நீ அகம் நீ
ஜகத் காரணி நீ பரிபூரணி நீ

..
ஸ்வர்ண ரேகையுடன் ஸ்வயமாகி வந்த
லிங்கரூபிணியே மூகாம்பிகையே
ஸ்வர்ண ரேகையுடன் ஸ்வயமாகி வந்த
லிங்கரூபிணியே மூகாம்பிகையே
பல தோத்திரங்கள் தர்ம சாத்திரங்கள்
பணிந்தேத்துவதுன் மணி நேத்திரங்கள்
பணிந்தேத்துவதுன் மணி நேத்திரங்கள்
ஷக்திபீடமும் நீ...ஆ. ...ஆ....ஆ.....
அ......ஆ.....
ஷக்திபீடமும் நீ சர்வ மோக்ஷமும் நீ
ஷக்திபீடமும் நீ சர்வ மோக்ஷமும் நீ
ஷக்திபீடமும் நீ சர்வ மோக்ஷமும் நீ
ஷக்திபீடமும் நீ சர்வ மோக்ஷமும் நீ
ஷக்திபீடமும் நீ சர்வ மோக்ஷமும் நீ
ஜனனீ ஜனனீ ஜகம் நீ அகம் நீ
ஜகத் காரணி நீ பரிபூரணி நீ
ஜகத் காரணி நீ பரிபூரணி நீ
ஜனனீ ஜனனீ ஜனனீ ஜனனீ
ஜனனீ ஜனனீ ஜகம் நீ அகம் நீ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

janani janani jagam nee agam nee
jaga kaarani nee paripoorani nee
jaga kaarani nee paripoorani nee

oru maan maruvum siru poondhiraiyum
sadai vaar kuzhalum idai vaaganamum
konda naayaganin kulir dhaegaththilae
ninra naayagiyae ida vaagaththilae
jagan moahini nee simma vaahini nee (2)

(janani)

chathur vaedhangalum panja boodhangalum
shan maarggangalum saptha theerththangalum
ashta yoagangalum nava yaagangalum
thozhum poongadalae malai maamagalae
alai maamagalae kalai maamagalae (2)

(janani)

svarna raegaiyudan svayamaagi vandha
linga roopiniyae mookambigaiyae
pala thoaththirangal dharma saaththirangal
panindhae thuvazhum mani naeththirangal
sakthi peedamum nee sarva moatchamum nee (3)

(janani)

Om Jai Shiva Omkara..

திருப்புகழ்: முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை..முருகன் அருணகிரிநாதருக்கு அடி எடுத்துக் கொடுக்கப் பாடிய திருப்புகழ் இது. அருணகிரிநாதர் இப் பாடலில் சொல், பொருள், இசை நயத்தை மிக அழகாக கையாண்டிருக்கிறார். எனக்குப் பிடித்த திருப்புகழ் இது. நீங்களும் கேட்டுப் பாருங்கள்.
சிங்கப்பூர் செல்வி ஜானகி சற்குணம் பாடியதைக் கேட்க
முருகதிரு சண்முகம் பாடியதைக் கேட்க

ராகம் - கெளளை;
தாளம் - திஸ்ரத்ருபுடை (7) / மிஸ்ரசாபு (3 1/2)
தத்தத்தன தத்தத் தனதன
தத்தத்தன தத்தத் தனதன
தத்தத்தன தத்தத் தனதன ...... தனதான

முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை
அத்திக்கிறை சத்திச் சரவண
முத்திக்கொரு வித்துக் குருபர ...... எனவோதும்
முக்கட்பர மற்குச் சுருதியின்
முற்பட்டது கற்பித் திருவரும்
முப்பத்துமு வர்க்கத் தமரரும் ...... அடிபேணப்
பத்துத்தலை தத்தக் கணைதொடு
ஒற்றைக்கிரி மத்தைப் பொருதொரு
பட்டப்பகல் வட்டத் திகிரியில் ...... இரவாகப்
பத்தற்கிர தத்தைக் கடவிய
பச்சைப்புயல் மெச்சத் தகுபொருள்
பட்சத்தொடு ரட்சித் தருள்வதும் ...... ஒருநாளே
தித்தித்தெய ஒத்தப் பரிபுர
நிர்த்தப்பதம் வைத்துப் பயிரவி
திக்கொட்கந டிக்கக் கழுகொடு ...... கழுதாடத்
திக்குப்பரி அட்டப் பயிரவர்
தொக்குத்தொகு தொக்குத் தொகுதொகு
சித்ரப்பவு ரிக்குத் த்ரிகடக ...... எனவோதக்
கொத்துப்பறை கொட்டக் களமிசை
குக்குக்குகு குக்குக் குகுகுகு
குத்திப்புதை புக்குப் பிடியென ...... முதுகூகை
கோட்புற்றெழ நட்பற் றவுணரை
வெட்டிப்பலி யிட்டுக் குலகிரி
குத்துப்பட ஒத்துப் பொரவல ...... பெருமாளே.

பாடலின் கருத்து

முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை - வெண்முகத்தை நிகர்த்த,அழகான பல் வரிசையும் இளநகையும் அமைந்த
அத்திககு இறை - தேவயானை (தேவயானை கிரியா சக்தி என்பதால், கர்ம யோகத்தை முதலில் அனுஷ்டிக்க அவளைக் குறிப்பிட்டார்.) தேவியின் தலைவனே
சத்திச் சரவண - சத்திவேல் ஆயுதத்தை ஏந்தும் சரவணபவக் கடவுளே! 

முத்திக்கொரு வித்துக் குருபர ... மோட்ச வீட்டுக்கு ஒப்பற்ற ஒரு விதையாக விளங்கும் ஞானகுருவே 

எனவோதும் முக்கட்பர மற்குச் ... என்று துதிக்கும் முக்கண்ணர் பரமசிவனார்க்கு,
சுருதியின் முற்பட்டது கற்பித்து ... வேதங்களுக்கு முதன்மையான ஓம் எனும் மந்திரத்தை உபதேசித்து,
இதிருவரும் ... (மும்மூர்த்திகளில் எஞ்சியுள்ள) திருமால்,பிரம்மா ஆகிய இருவரும்,

முப்பத்துமு வர்க்கத் தமரரும் ...... அடிபேண... முபபத்து முக்கோடி தேவரும் அடி பணிய நின்றவனே

பத்துத்தலை தத்தக் கணைதொடு ... இராவணனுடைய பத்துத் தலைகளும் சிதறி விழுமாறு அம்பை விட்டு ,

ஒற்றைக்கிரி மத்தைப் பொருதொருது... ஒப்பற்ற மந்தார மலையான மத்தைக் கொண்டு பாற்கடலைக் கடைந்து,
பட்டப்பகல் வட்டத் திகிரியில் இரவாக...... ... ஒரு பகற் பொழுதை வட்டமான சக்கிராயுத்தத்தால் இரவாக்கி,

பத்தற்கிர தத்தைக் கடவிய... நண்பனாகிய அருச்சுனனுக்கு தேர்ப்பாகனாக வந்து தேரினைச் செலுத்தி,

பச்சைப்புயல் மெச்சத் தகுபொருள் ... பசுமையான நீலமேக வண்ணன் பாராட்டும் பரம்பொருளே,

பட்சத்தொடு ரட்சித் தருள்வதும் ஒருநாளே...... பரிவோடு என்னைக் காத்தருளும் நாள் ஒன்று உண்டோ?,

(இப்பாடலின் பிற்பகுதி முருகன் அசுரர்களுடன் செய்த போரினை விரிவாக வர்ணிக்கிறது). 
தித்தித்தெய ஒத்தப் பரிபுர... தித்தித்தெய என்ற தாளாத்துக்கு ஒத்துசிலம்புகள் அணிந்த,
நிர்த்தப்பதம் வைத்துப் பயிரவி ... நாட்டிய பாதங்களை வைத்துக் காளிதேவி
திக்கொட்க நடிக்க... திசைகளில் எல்லாம் சுழன்று தாண்டவம் செய்யவும்
கழுகொடு கழுதாட........ கழுகுகளோடு பேய்கள் சேர்ந்து ஆடவும்
திக்குப்பரி அட்டப் பயிரவர்... எட்டுத் திக்குகளிலும் உலகங்களாஇத் தாங்குகின்ற எட்டு பைரவர்கள் (அசிதாங்கன், காபாலி, சண்டன், உருகு, குரோதன், சங்காரன், பீடணன், உன்மத்தன்)
சித்ரப்பவு ரிக்கு ... இந்த அழகிய கூத்துக்கு ஏற்ப

தொக்குத்தொகு தொக்குத் தொகுதொகு த்ரிகடக எனவோத......... ‘தொக்குத்தொகு தொக்குத் தொகுதொகு த்ரிகடக என்ற தாள ஓசையைக் கூறவும்'
கொத்துப்பறை கொட்ட ... கூட்டமாக பற்பல பறை வாத்தியங்களை அதே தாளத்தில் முழக்கவும்

களமிசை முதுகூகை... போர்க்களத்தில் கிழக் கோட்டான்கள் 
குக்குக்குகு குக்குக் குகுகுகு குத்திப்புதை புக்குப் பிடியெனகோட்புற்றெழ ... ‘குக்குக்குகு குக்குக் குகுகுகு குத்திப்புதை புக்குப் பிடி’ என்றெல்லாம் குழறி வட்டமாகச் சுழன்று மேலே எழவும, 

நட்பற்ற அவுணரை... சினேக எண்ணமில்லாத விரோத எண்ணங்கொண்ட அசுரர்களை,
வெட்டிப்பலி யிட்டுக் குலகிரி குத்துப்பட ... கொன்று பலி கொடுத்துஅசுரர் குல மலை கிரௌஞ்சகிரி தூளாக,

ஒத்துப் பொரவல பெருமாளே....... ... தர்ம மார்க்கத்திற்குப் பொருந்தபோர்செய்யவல்ல பெருமாளே
பாடல்கள் ஒலிவடிவம்: நன்றி , கௌமாரம்.
வீடியோவில் அருணா சாய்ராம் பாடுகிறார் , கேளுங்கள்

நன்றி: PIRAKESHPATHI.BLOGSPOT.COM

Friday, April 9, 2010

TM and RSE in Eclipse - FAQ


What is the Target Management Project?

It's all about remote computer systems (targets, hosts, boards, grids, farms, nodes...) and developing software on them: remote build, connect, get status, download, run, debug, ...
Since there are many different vendors and solutions around for remote access and especially in the device software space, the main charter of target management is to provide data models and frameworks that are flexible and open enough for vendor-specific extensions. But TM is not limited to device software at all - it can also be used for remote grid or mainframe operations. In fact, the things to be done are often similar, just the terminology is different. Sample implementations are being provided for TCP/IP connections, FTP data transfer and gdb remote launching in the CDT environment. The basis for our implementations is the Remote System Explorer (RSE).
Apart from the Extender's perspective, TM and RSE is also a toolkit that can be used out of the box: a framework, widgets and tools to manage remote systems under a single, consistent user interface.
 • For a more official answer, see the
 • For an excellent document we prepared when the project was started (but is still fully correct!) on the terminology we choose and the whole list of use cases we want to address in the long term, see theTM Use Cases Document.
 • The EclipseCon 2007 Short Talk slides give a good quick overview of the project. PPT slides include comments with additional explanations.

What is RSE?

The Remote System Explorer (RSE) is a consistent framework and UI for accessing remote compute resources from Eclipse.

So what is the difference between TM and RSE?

The Target Management Project works in two repositories:
 • org.eclipse.tm.core - Core Components for remote access that can be re-used without other dependencies. Currently, these include Jakarta Commons/Net, Zeroconf Discovery and a Terminal view.
 • org.eclipse.tm.rse - The Remote System Explorer (RSE).
We are delivering RSE for download, which integrates some (but currently not all) core components into a consistent framework and UI. TM is the "project", RSE is the "product".

How is TM / RSE licensed?

RSE consists of software produced by the TM / RSE team combined with third party software developed from other Open Source Projects. The software produced by the TM / RSE team is licensed under theEclipse Public License (EPL). The software designed by third parties is made available under their respective licenses. Refer to the about.html file in the root directory of every RSE plugin for specific licensing information.

How do I find out about future releases of TM / RSE?

See the TM 2.0 Project Plan (official plan) and the TM Future Planning page (unofficial).
If you wish to contribute to the development of RSE, we welcome the opportunity to work with you. The plans will be updated to reflect the commitments made by contributors to this projects. See #Working on RSE for information on how to get started.

Is the TM Project also working on a lightweight Open Source Agent framework in C?


Download, Installation and Bug Reports


Which TM build should I download?

The latest stable release version is available from the TM downloads page.

Where can I find TM / RSE using the Install/Update Manager from the Europa Discovery Site?

All components of TM are available for download under Remote Access and Device Development in the Install/Update manager. The specific downloads from TM under this category are:
 • Remote Systems Explorer End-User Runtime
 • Remote Systems Explorer Extender SDK
 • Remote Systems Explorer C/C++ Remote Debug Launcher
 • Target Management Terminal
 • Target Management Service Discovery
Remote Systems Explorer C/C++ Remote Debug Launcher and TM Service Discovery require additional plug-ins. When downloading these components make sure to click "Select Required" to get the additional plug-ins.

What components do I have to install for working with a remote file system?

If your need is to browse and manipulate a remote file system from within eclipse, this is what you at least need to install:
 • RSE System Explorer End-User runtime
Further, you need to install features for the type of communication you want to use
 • RSE FTP service
 • RSE SSH service
The update site shows multiple version branches. For each component, try to install the latest version. You can mix components of different version:
Image:Rse-update-manager.png

Which operating systems does TM / RSE support?

The RSE Framework is platform independent. It will run where Eclipse will run. According to the TM Project Plan, we are testing on a set of Reference Platforms including Windows, Linux, MacOS X and Solaris.
For the remote side, we are testing the following combinations:
 • The remote dstore agent is being tested on Windows, Linux and Solaris but should also run fine on any OS that supports a Java 1.4 VM or later. There are known implementations on AIX, OS/390, and z/OS.
 • FTP is being tested against many public available servers including Windows, Linux, FileZilla, ProFTPD, and VxWorks. VMS based servers are known to have problems bug 161238.
 • Ssh works against any ssh2 compliant server.
See also the test matrix on the TM 2.0 Testing pages and below.
If you are using on a platform not mentioned here, please make yourself heard on the dsdp-tm-dev developer mailing list. You can contribute test results there.
If you have a favorite platform we highly encourage you to get involved and volunteer to own a feature that does not currently have an implementation that works on your platform of choice. See #Working on RSE for more information.

How do I ask questions?

Target Management and RSE related questions that are not answered in this FAQ or the documentation should be posted to the TM newsgroup. You will need a newsreader and a password. You can also use this simple web interface or this more advanced web interface to browse the newsgroup. General Questions about the Eclipse SDK which includes the Eclipse PlatformJDT (Java Development Tools), or PDE (Plugin Development Environment) should be posted to the Eclipse newsgroup.
Keep in mind that these newsgroups are public, so do not include any confidential information in your questions. You should also read "How to ask questions the smart way" by Eric Raymond before participating in the newsgroups. NOTE: Please submit bugs to bugzilla, not to the newsgroups. #How do I report a bug or request a feature? section of this document.
People will still come into a newsgroup asking questions that have been answered before and often will not provide any information about what versions they have installed, and what the problem is. You will be much more likely to get help if you provide enough information to reproduce the problem. The section on #How do I report a bug or request a feature? gives a list of some information which could be useful.

How do I report a bug or request a feature?

The Target Management Project and RSE (like the Eclipse Project) uses bugzilla as its bug and feature tracking system. You can very easily file a bug against Target Management. Around, this, we have developed some queries and best practices on the TM Bug Process Page.
Entering a bug/feature report is as simple as filling in a web form. The first time you enter a bug you will need to create a new bugzilla account for yourself by providing an email address and choosing a password.
Entering a bug report or enhancement request is really simple, and we encourage users to just go ahead and do it so the request gets tracked. If, on the other hand, you prefer to first search if a similar bug has been reported before, just use the bugzilla search form. The TM Bug Process Page also has some pre-defined queries that you can modify (just press the "Edit this search" link after running the query). If you find a bug report that outlines the problem you are seeing, you can simply annotate it with your comments to let the developers know that you have also hit the bug. Also you can add yourself to the CC list of the bug so that you will notified when the status of the bug changes or someone adds comments.
Once you have searched bugzilla and not found anything, you can go ahead and enter a new bug report. Don't let yourself be constrained too much by the bug writing guidelines. Following these is helpful for us but not an absolute must. Fill in what's easily accessible for you from the following:
Environmental settings:
1. The build level of Eclipse that you are using. For example, "Eclipse 3.2.1"
2. The build level of TM that you are using. For example, "TM 1.0 build I20061104"
3. Your computer's specifications (OS version + patch level, memory, other pertinent info)
4. The contents of your .log file (or lack thereof). This is especially important if you get a dialog that reports an internal error. See #Where is this .log file I hear so much about? for information on finding your .log file.
5. The Java runtime or development kit you are using to run eclipse (use java -version or java -fullversion)
Problem Description:
1. A description of what you were doing,
2. A description of what behavior that you observed, and
3. An explanation of how the observed behavior differs from the expected behavior
Note that once you have filled in your environmental settings in one bug report, you can "Remember values as bookmarkable template" in bugzilla to easily file your next bug report on the same computer the next time.

Where is this .log file that I hear so much about?

The .log file is located in the workspace/.metadata directory.
The .log file is used by the Eclipse Platform to log runtime errors. It is useful to include it in bug reports because it contains stack traces that occur in plug-ins.
You can also see the .log file in Eclipse from Help > About > Configuration Details > View Error Log or, if you have installed eclipse-SDK (with JDT and PDE) from Window > Show View > Other > PDE Runtime > Error Log.
When you report a bug, including backtraces or error info from your .log is tremendously helpful! If you see multiple backtraces that seem to be related to your problem, it's best to just go and attach your entire .log file to the bug.

How do I report a deadlock or product hang-up?

The most important thing in case of a product hang-up is getting a thread dump of Eclipse while it is unresponsive. There are several tools available that help you creating one, see How to report a deadlock.
When you have the thread dump, file a bug against Target Management with high severity, and attach the thread dump.
If you want to seriously debug the issue, see #How do I debug a problem with TM / RSE? below.

Working with TM / RSE as a User


How can I use a remote workspace over SSH?

There are multiple possibilities:
1. Run Eclipse on the remote machine and use it rhough a VNC session or RDP (NX client) or through a local X server.
 • Advantages: Working fully in the remote environment, all remote tools are available.
 • Disadvantages: Need Eclipse installed on remote, which is not possible on some platforms, as well as a VNC or NX server. VNC works fine also on relatively slow connections, NX client works even better thanks to caching; X forwarding requires a very fast connection with low latency to run Eclipse, even a 10MBps Ethernet is sometimes too slow.
2. Use an OS driver to map the remote file system to local, e.g SSHFS or [1] if you can. Note that if you think that your server would support file system mounting but you don't have a client, you can consider virtualization e.g. with the free VMWare Player and the free Ubuntu Appliance, or using VirtualBox
 • Advantages: Transparent access to the remote, all Eclipse based tools available just as local.
 • Disadvantages: Need the rights to install file system drivers; need fairly fast network access to work properly in the Resource system. Some remote tools might not be available locally. In a Windows X UNIX Cross scenario, different paths (drive letter on windows) might cause problems when dumping generated files e.g. CDT Makefiles.
3. Use rsync to sync the remote workspace to the local machine, work on it, and rsync it back to the remote when done. RSync comes pre-installed on most Linux machines, is available inCygwin for Windows or you can use the DeltaCopy installable wrapper on Windows.
 • Advantages: fast local access to all files, static analysis with parsers works fine; supports offline editing on a Laptop and syncing back later
 • Disadvantages:
  • tools which are only available on the remote cannot be used
  • updates can only be previewed after syncing back with rsync, which is problematic when e.g. working on a remote website that should be previewed as you edit
  • approach is problematic when the workspace is huge and only few files need to be looked at
  • problematic when multiple users work on the remote workspace at the same time (merge issues)
4. Use RSE to transparently edit remote files
 • Advantages: directly editing on the remote, minimal data transfer (works fine on slow connections), provides immediate preview, no merge issues and remote tools are available remotely
 • Disadvantages: since local Eclipse tooling like CDT, PDT, Web Tools etc are not aware of the remote files being edited in RSE, static analysis / parsers do not work (see also the next FAQ entry)
5. Use the RSE EFS Provider to make the remote resources transparently available to Eclipse as Workspace Resources. Not all Eclipse tooling is properly aware of EFS yet; gives some background. Also, bug 181460 is open against RSE because purely remote projects (i.e. where the .project file is on the remote, and should be shared through EFS) fail to open automatically on Eclipse startup. Still, Kevin Doyle blogged about using the EFS approach over RSE to do remote school work as a student with JDT, and it's been working fine for him.
 • Advantages: direct editing on the remote, provides immediate preview, no merge issues and remote tools are available remotely
 • Disadvantages:
  • Very slow refresh when the remote file tree is huge on a slow connection. Since EFS maps the entire remote file tree into the workspace, and the Eclipse Workspace wants to do a "deep refresh" on all remote resources on startup, refresh can easily take in the range of hours on a slow connection. bug 219164 is open to track this situation, but it's unlikely this can be improved unless some APIs are broken in the way the Resources system works.
  • Not all Eclipse tools support EFS yet (see this newsgroup posting for some background). Currently, Eclipse Platform, PDT and WST should work fine while CDT is still struggling, see bug 177994.
  • On fully remote projects (when the .project file is remote), the RSE EFS provider currently cannot automatically re-open the project on Eclipse startup. bug 181460 is open against RSE for this problem, but it's hard to fix; alternative EFS providers could be used to overcome this problem. The PTP/planning/remote Wiki summarizes the PTP project's efforts in this area.
Summing up, I would recommend the following (in order of preference):
1. VNC or NX when available remotely, Eclipse can be started remotely and the network is fast enough (try it out).
2. Mounted filesystem (Samba or SSHFS) when possible, the network is fast enough and the workspace is not too huge.
3. rsync when offline editing is desired, sufficient tooling is available locally, and no merge issues are expected (single user scenario).
4. RSE on very slow connections or huge workspaces where minimal data transfer is desired.
5. EFS on fast connections when all tooling supports it, and options like VNC or mounted filesystem or rsync are not available.

Why is the Outline View empty when editing a remote PHP or C file?

PHPEclipse prior to version 1.2.0 and CDT need a project context in order to fill the outline view. Remote Files accessed through RSE are not associated with any particular project, so they are treated as "external files" and don't have a PHP or CDT personality attached.
If you want full tooling support for remote files, you should try setting up the remote files through EFS.
For PDT, which is based on the WST editor framework, this should work properly since the Europa Fall Maintenance release (28 Sep 2007). It would work as follows:
 • Create a new local PDT project (initially empty)
 • New > Folder > Advanced > Link to Folder in File System > Deselect default, select RSE File System > Browse to Remote Folder
For PHPEclipse update to version 1.2.0 or greater.
 • Create a new PHPEclipse project (give project a name)
 • Deselect the "Use default location"
 • Change "Choose file system" to RSE
 • Click browse and select a existing RSE location or create a new one.
 • Click finish
As of Eclipse Europa, only few tooling projects support EFS, but support is growing. For more details, see the EFS Wiki page. CDT, particularly, does not yet support remote EFS resources properly, seebug 177994. We suggest filing similar bug reports against other Eclipse based tools to make them more aware of EFS and external files without project context.
An update on the EFS situation has been posted on the eclipse.dsdp.tm newsgroup lately.

How can I do Remote Debugging with CDT?

There is two very different kinds of setup for remote debugging:
1. Have the Debugger run on the remote system, and
2. Have the Debugger run on the local system, as a cross debugger, with some kind of thin agent on the remote.
The first, "remote debugging" case, can be addressed with CDT alone: typically, compilation will happen on the remote host, and all tools need to be available remotely including the debugger. An NFS or Samba mount can be used to make the remote sources visible locally for static analysis and editing. The make command is changed into "ssh remotehost make -C remoteDir" and the debug command is changed into "ssh remotehost gdb". See bug 30094 comment 13 for more info.
For the second, "cross debugging" case, there are multiple options but they all have one prerequisite in common: you need a cross toolchain installed locally. That is, your compiler runs locally (e.g. on Windows) and produces output that the remote (e.g. Linux) system can execute. Similarly, your debugger runs locally (e.g. gdbppc) and is capable of debugging the remote system. Such a cross toolchain is available from commercial vendors, or you can build one yourself. See Wikipedia:Cross-compilation for a starting point.
When you have your cross toolchain set up (and tested on the commandline), you can start integrating it into Eclipse. There's multiple options for this:
1. Use the Target Management / RSE Remote CDT Launch. It uses any RSE file subsystem and shell subsystem, so it works with SSH, Telnet, FTP or whatever communication mechanism you have plugged into RSE. It requires a gdbserver executable installed on the remote, and is capable of uploading your executable to debug to the remote. Here is a mailing list entry that should help you get started.
2. Use the Device Debugging / DSF gdb/mi integration's remote launch capabilities. Here is a mailing list entry. The DSDP/DD/GDB Wiki gives more information about this component.
3. Use the Target Communication Framework (TCF) component of Target Management. TCF provides a thin plain-C agent that runs out of the box on Linux and uses ptrace for debugging. There are two separate debugger integrations for Platform/Debug and DD-DSF available. TCF is still incubating, so from a User's perspective the debugging capabilities are still very limited. But if you want to integrate your own debugger or cannot use gdbserver for any reason, you should be looking at TCF.
For a general summary about CDT Remote Development, see this mailing list entry which has some more pointers into bugzilla, as well as the PTP/planning/remote Wiki. There was also a CDT Remote / RDT Presentation at EclipseCon 2008, which suggests even forming a new Eclipse project for remote development in general.

Why can't I connect to my dstore server started with server.sh?

This is a common user error due to a misunderstanding: A single RSE DStore Server (as started by server.sh) can always listen to one single port only, and can be used by a single user (connection only). In order to overcome this limitation and allow multiple users have dstore connections to some server, the RSE Daemon was developed, and actually made the default connection method.
The RSE Daemon is a process which launches Servers. You need to start daemon.sh (or daemon.pl) on your host with root privileges, because the daemon will launch servers on each connecting user's behalf (and those servers should run under the correct respective user ID).
When you cannot get root privileges to use the daemon, your alternatives are starting the dstore server through REXEC, or by launching server.sh -- but this requires additional setup in your connection wizard:
 • On "Server Launcher Properties", select "Running" (instead of Daemon or REXEC)
 • Once the connection is created, right-click any subsystem and choose Properties
 • On the Subsystem Properties page, select the "Port" field and enter the port that your server is running on (specified on the commandline or printed by the server)
For more details, see the RSE User Docs on "Connecting to a remote Linux or UNIX Server". This is a pretty good chapter which also has a section about tunneling your dstore connection through an SSH Tunnel in order to pass firewalls.

Working on TM / RSE


How do I debug a problem with TM / RSE?

When you installed RSE into Eclipse SDK, you can easily self-host:
 • Switch to JDT or PDE perspective
 • File > Import > Plug-in Development : Plug-ins and Fragments
  • From the target platform
  • Select from All Plugins
  • Binary projects with linked content
  • --> Next
   • Filter "*rse*", select and add the plugins you need, "Add", Finish
 • Press Ctrl+Shift+T to navigate to an interesting RSE class, place breakpoint
 • or do Run > Add Java Exception Breakpoint if you want to trace a particular exception
 • With any of your imported projects selected, do Run > Debug As > Eclipse Application
When you actually find a place that you want to change (and perhaps eventually submit a patch for it), get the corresponding plugin from CVS:
 • Either, import the whole RSE Team Project set from the TM CVS Setup page (overwrite your existing imported plugins with the CVS versions)
 • Or, Window > Open Perspective > "CVS Repository Exploring"
  • Add a new repository location, :pserver:anonymous@dev.eclipse.org:/cvsroot/dsdp
  • Browse down to "Versions" and your released version > org.eclipse.tm.rse > plugins > (your-plugin)
  • Right-click > Check out (overwriting your previously imported plugin)
Edit any file(s). When you save it, it will be built -- and even injected into your running debuggee most of the time so you can continue testing your change right away without even quitting and restarting RSE.

How do I use eclipse to develop eclipse?

The self-hosting instructions explain how to use eclipse to develop eclipse.
 • If you want to work with a more recent version of any Eclipse plugin than you downloaded (this is only rarely needed), you will need to connect to the Eclipse Project CVS repository. To connect to theEclipse Project CVS repository, open the CVS repositories view (Perspective->Show View->Other...->CVS->CVS Repositories) and create a new CVS repository location (right click->New->CVS Repository Location. Paste the following information into the "Add CVS Repository" dialog, "Host" field:
 •  :pserver:anonymous@dev.eclipse.org:/cvsroot/eclipse
 • For connecting to the TM and RSE CVS repository, see instructions on th TM CVS Setup page.
NOTE: When you are connected as anonymous you will have read rights to the repository, but you will not be able to commit any code. See #How do I submit a fix for a bug? below for how to contribute back your changes.

How do I build RSE from CVS if I want a more recent build than is on the downloads page?

Start Eclipse SDK, and import a CVS Team Project Set as explained above.

How do I apply a patch?

1. Install and start the Eclipse classic SDK (or any other package that includes JDT + PDE). Close the Welcome screen. Switch to the JDT Perspective.
2. If the patch is for RSE, download the rse-anonymous.psf to a local file. Look at the TM CVS Setup page for other components such as the Terminal.
3. File > Import > Team > Team Project Set : point to the downloaded file : will import from CVS

  • As username, enter "anonymous" with an empty password (importing projects takes a while).
4. Save the bugzilla patch to a file
5. Right-click any project > Team > Apply Patch... : point to the patch file, Finish the Wizard.
6. Close all projects unrelated to the patch (i.e. those that appear unmodified - you can use multi-select).
7. Run > Run Configurations... : Select "Eclipse Application", press "New" button : press Run

How do I modify the code?

Change any file you want. When you save it, it will be built.

How do I run or debug with my changes?

After successfully building TM / RSE inside Eclipse, one typically wants to run an instance of Eclipse with the freshly built plugins (perhaps after making some changes to the source code). This is very easy to do in the PDE. Here are the steps:
1. Open the "Plug-in Development" perspective (you may have to go to "Others" to find it).
2. Set breakpoints in the code where you need them
3. Ensure that the Project you changed is selected in the Project Explorer
4. Select the menu action Run -> Debug As... -> Eclipse Application.
4a. You may also -> Run As..., or use the toplevel run/debug icon, which also allows you to edit or re-launch the previous launch.

How do I export it so that it can be used with an external Eclipse installation?

You can either:
a) Export an RSE feature via File->Export->Plugin Development->Deployable Features. This will automatically export all the required plugins.
b) Export all the plugins etc. individually or all at once via File->Export->Plugin Development->Deployable Plugins and Fragments. However, this is more error prone and you're better off doing a).
c) Use the ANT stuff in org.eclipse.tm.rse/releng to build RSE the way the nightly build does.

How do I submit a fix for a bug?

While using the Eclipse SDK to develop your plug-in, you found a bug in RSE. You submitted a bug report, but need the fix now. You've debugged the problem, and there is a simple fix. So you figured out how to use eclipse to develop eclipse and have written a fix for the bug you found. Now you want to release the fix to the eclipse community. How do you do this?
First, create a patch. You can create a patch by using the Team patch creation facility.
1. Select the project you have patched. It must be connected to the TM CVS repository, so it's best if you got the project from our team project set.
2. Right click->Team->Create Patch...
3. The Create Patch wizard will prompt you for a file name. You should name your patch with the bugzilla bug report id.
Now you can submit the patch to the appropriate component developer mailing list. Be sure to include information about what your patch fixes. The committers for the component will evaluate your patch to see if it fixes the bug and is acceptable. If your patch is accepted, it will be released by the component team into the repository.
When you submit your patch to bugzilla, it helps streamlining the process when you add a few simple statements verifying that you authored the patch yourself and you are authorized (by your employer) to contribute it under the EPL. See the TM committer HOWTO for a template statement you can copy and paste.

How do I submit a contribution beyond a simple bug fix?

We are always keen to get contributions beyond simple bug fixes as well. But since we need to remain within our charter, and make sure that all code coming from Eclipse.org is really clean in terms of IP and legal / copyright issues, we need to be a little bit more careful with substantial contributions (exceeding 250 lines of code and documentation).
1. Make yourself known to the TM team, either by entering an enhancement request for the stuff you can contribute, or through the developer mailing list. Describe what you want to contribute, and verify that the TM team can receive it. Our charter and process requires that we verify with the DSDP PMC (Project Management Council) that the actual contribution is welcome. This is mostly in order to avoid babylonic disgression and unnecessary duplication of features which are also available in other Eclipse projects you might not know about.
2. Make sure that your employer is OK with you contributing the code. We're most happy if you can contribute it under the Eclipse Public License (EPL). If you employer asks questions, there is a good EPL FAQ available online, as well as other guide to legal documents. If you can not contribute under the EPL but want some other license, please contact us directly.
3. Attach your code on bugzilla as soon as you can. This makes your code available under the Eclipse Website terms of use. It allows committers to review the code and make further suggestions - after all, we're all developers and see most right from the code. You don't need to refactor the code into an org.eclipse namespace just yet. A committer may pick up your code and make further suggestions for modification: you may need to review your code and make it fit for actual contribution. Get rid of any profanity you might have put into comments when the computer didn't like you. Did you write it yourself, or know all the people who wrote it? That's best. Make sure there's a copyright notice in all the source files, telling the author of the code (we call that pedigree, or alsoprovenience). If the code is legacy, and you don't know exactly where it came from, it's harder and you'll need to let us know.
4. Add your legal statement verifying that you are actually authorized to contribute. By doing that, it's official already and you publish the code under your license (hopefully EPL). Anybody can look at your code now, download it and try it out! But, before we can accept it into the CVS Repository we'll need to have it reviewed by the Eclipse.org legal team (we call that "due diligence"). So be prepared to wait (hopefully not more than 1 month for EPL contributions) before your code shows up in an official Eclipse / Target Management release - the benefit of this review is that even large, cautious companies will adopt your code into their products because they are pretty sure that everything is OK from a legal standpoint.
That's it! - The process may sound scary at first, but all the steps are important and it's really not that bad once you've done it. Thanks and Kudos - we'll happily give you credit on our website for your generous contribution!

How do I distribute my changes to my customers?

Anyway that you see fit! Actually, if anybody has suggestions for this answer, please fill them in here.

TM and RSE Architecture


How can I understand the RSE architecture and learn programming on it?

 • Surely the best resource right now is the EclipseCon 2008 Tutorial on RSE material - click on the "Presentation Material" link on top of that page, or download the slides and sample code separately from the TM homepage. The tutorial an architectural overview, sample code, and concrete steps on how to get started.
 • Your next best bet is the RSE Developer Documentation, which also includes a tutorial and is available online or as part of your RSE SDK installation from the Help > Help Contents menu. There is a special section on RSE Architecture.
 • If you have other questions, feel free to ask on the newsgroup or developer mailing list.

What is the difference between RSE IFileService and EFS?

 • RSE API allows filters for directory contents retrieval in the API:
  IFileService.getFiles(progress, parent, filter)
  These filters can be evaluated at the remote side for performance, if there is an agent remotely.
 • RSE API supports multi-list and multi-file queries to reduce the number of roundtrips for high-latency connections
 • RSE API has some hi-level getters like IFileService.getUserHome()IFileService.getRoots()
 • RSE is geared towards persistent caching: for downloads, IFileService gets a File instance where the remote file should be stored; EFS deals with Streams only.
 • Since TM 2.0M6a, RSE also includes a well-working EFS provider that builds a bridge between services registered as RSE IFileService and EFS. The benefit of having RSE the provider is that it handles all credential storage and connection properties. The little drawback is that these services require a UI and the Core Resources plugin, so remote projects shown through RSE are not automatically re-opened on startup. For more details, see bug 185921 comment 3, the EFS Wiki page and the Blog about TM 2.0M6a.
 • See also Eclipse File Service APIs Compared, as well as the EFS Wiki

விருப்பம் :)